tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

PROGRAMY

"Nasze przedszkole - 2017"  Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba- Żabińskiej

 wydawnictwo MAC Edukacja;

Program dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r..

program_nasze_przedszkole2017-1.pdf

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WDRAŻAMY INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ   

 

Tytuł innowacji pedagogicznej:

 

 

Z kodowaniem za pan brat

 

 

 

Informacje o autorze/autorach innowacji:

 

Imię i nazwisko:

Agnieszka Ufniarska

Kwalifikacje zawodowe: nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Zajmowane stanowisko: nauczyciel

Informacje dotyczące innowacji

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej:

* właściwe podkreślić

 1. organizacyjna
 1. programowa
 1. mieszana
 1. metodyczna

Adresaci innowacji:

Dzieci 4-5-6 letnie – uczęszczające na koło „ Kodowanie na dywanie”

*kto zostanie nią objęty: grupa, wszystkie grupy, dzieci uczęszcające na koło, wiek dzieci)

Czas trwania innowacji:

 

* podać od..01.10.2019...do 31.05.2020

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:*właściwe podkreślić lub wpisać

Koło zainteresowań „ Kodowanie na dywanie”

 

 

Opis innowacji pedagogicznej

Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?)- uzasadnienie potrzeby innowacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacja „ Z kodowaniem za pan brat” to odpowiedź na aktualne potrzeby dzieci, rodziców, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki państwa na rok szkolny 2019/2020  do których należą:

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości 
  i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne 
  i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpi zmiana organizacji zajęć koła kodowania. Na zajęcia będą uczęszczały dzieci z różnych grup wiekowych. Na zajęciach programowania  młodsze dzieci będą  podglądały  starsze, a te starsze będą miały przed kim demonstrować swoje umiejętności i motywację do doskonalenia. W grupie, która będzie uczęszczała na zajęcia znajdą się dzieci uzdolnione matematycznie, dzieci które uwielbiają budować, konstruować, ale również takie, które są nieśmiałe, które potrzebują wzmocnienia, poczucia swojej wartości, dzieci które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. W ramach innowacji będziemy wykonywać zadania wg programu „ Uczymy dzieci programować” , wykorzystamy do tego nowe technologie, które pojawią się dopiero w tym roku szkolnym : Ozobot. Wychowankowie będą rozwiązywać jedno zadanie na różnych technologiach w zależności od umiejętności ( Ozobot, robot interaktywny Photon, tablica interaktywna, laptop, table, kartka papietu, klocki).

Cele innowacji pedagogicznej

Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

 

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 

 • Dzieci:

-wzrost samodzielności i kreatywności

-rozwój umiejętności twórczego myślenia;

- umiejętność współpracy w grupie;

-szukanie kompromisowych rozwiązań

 -rozwój predyspozycji intelektualnych;

-zwiększenie zainteresowania programowaniem

-bezpiecznie, świadomie, twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

 • Nauczyciele:

-poszerzą swoje kwalifikacje,

-poszerzą swoje kompetencje

-zdobędą nowe zainteresowania

 • Placówka

        -podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

        -wzbogacenie bazy placówki o materiały

          dydaktyczno –    metodyczne

 • Rodzice dzieci

         - rozwój kreatywności dziecka

          -podniesienie świadomości intelektualnej dziecka

          -poszerzenie wiedzy na temat możliwości korzystania

           z nowoczesnych technologii przez dzieci

         -rozwój zainteresowań z programowania

          -wzmocnienie współpracy z nauczycielami

 

Sposoby ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji  będzie prowadzona obserwacja  na bieżąco w czasie jej trwania, jak

i pod koniec w formie podsumowania. Sprawozdania i zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. Przewiduje się także przygotowanie  i przeprowadzenie ankiet dla rodziców, którzy ocenią walory prowadzonych działań innowacyjnych. Przeprowadzona analiza i osiągnięte rezultaty wdrożonej innowacji będą opisane w sprawozdaniu przedłożonym radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego w czerwcu.


W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻAMY INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ

 

 

 

 

Innowacja programowa „Twórczy przedszkolak -  rozwijająca twórczą aktywność plastyczną dziecka.”

 

 

 

Informacje o autorze/autorach innowacji:

 

Imię i nazwisko:                        Agnieszka Szkiłądź                        Elżbieta Barbara Gaca

Kwalifikacje zawodowe:                         nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

Stopień awansu zawodowego:  nauczyciel dyplomowany             nauczyciel   dyplomowany

 

 

Informacje dotyczące innowacji

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej - programowa;

Czas trwania innowacji: od 01.09.2017r do 30.06.2018r

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: plastyka

 

Innowacja programowa „Twórczy przedszkolak – rozwijająca twórczą aktywność plastyczną dziecka.” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtuje się ich osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Tego typu działania pozwolą również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości twórcze. Realizacja innowacji przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, wielowarstwowego poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Innowacja programowa „Twórczy przedszkolak” może być realizowana w każdej placówce przedszkolnej z małą grupą dzieci (6-10 osób) 5-6 letnich, które wykazują uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Została ona również napisana dla potrzeb koła plastycznego. W grupach dzieci młodszych nauczyciele mogą skorzystać z niektórych propozycji tej innowacji.  Uwzględnia ona możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych. Jednocześnie skierowana jest do nauczycieli twórczych, poszukujących coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Jest ona uzupełnieniem i wzbogaceniem realizowanych miedzy innymi programów: - „Nasze Przedszkole – Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska ); - „Ku dziecku – Program wychowania przedszkolnego” (T. Parczewska, B. Bilewicz-Kuźnia). Jest ona zgodna z podstawą programową. Celem tej innowacji programowej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowania twórczej postawy. Z celów i zadań ogólnych wynikają cele i zadania szczegółowe, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy. Do celów szczegółowych należą min.:                                                                                                                                              

- uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,                                                                                     

- wzbudzanie przeżyć estetycznych i wyzwalanie emocji dzieci,                                                             

- wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych technik plastycznych,                                                                                                                                               - rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,                                                                                              

- obcowanie ze sztuką,                                                                                                                             

 - obcowanie z przyrodą w różnych technik plastycznych, barw podstawowych i pochodnych.

 

Określić na czym polega nowatorstwo:

Innowacja programowa „ Twórczy przedszkolak „ poszerza czas przeznaczony na eksperymentowanie, poszukiwanie, badanie technik i swoich możliwości przez dzieci na zajęciach koła plastycznego. Innowacja ta zachęca dziecko do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć będą różnorodne oraz zupełnie odmienne od tych, które dzieci znają w pracy codziennej np.: gipsoryt, linoryt, monotypia, kalkografia, lawowanie tuszem, batik woskowy i klejowy, rysowanie sepią, malowanie farbami olejnymi na podobraziu itp. Zajęcia będą odbywały się systematycznie (raz w tygodniu poza godzinami dydaktycznymi ) w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju. Mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje, od treści programowych i programu pracy przedszkola. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami, możliwościami i chęcią tworzenia.

 

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Dzięki realizacji innowacji programowej „ Twórczy przedszkolak” dziecko:

- jest aktywne, chętnie podejmuje działania, tworzy i wyraża siebie,                                               

- wyraża swoje przeżycia i wiedzę za pomocą różnych środków plastycznego wyrazu;                           

- bada swoje możliwości twórcze;                                                                                                            

 - zna różne techniki plastyczne;                                                                                                             

- jest samodzielne, wytrwałe, pomysłowe i oryginalne; pełne inicjatywy;                                 

- stosuje wiele kolorów i kształtów;                                                                                                    

 - prawidłowo posługuje się różnymi  przyborami plastycznymi;                                                        -umiejętnie planuje pracę; pracuje z ochotą i radością;                                                                           - ogląda i analizuje dzieła plastyczne.

Dzięki realizacji innowacji programowej „Twórczy przedszkolak" nauczyciele prowadzący zajęcia spełniają się zawodowo i realizują swoją pasję jaką jest plastyka.

Realizacja innowacji programowej „Twórczy przedszkolak" umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej placówki i wpłynie na jej prestiż.

 


Informujemy o realizacji programu Chronimy Dzieci - prosimy Rodziców i pracowników o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag do końca listopada 2015.

                           Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

                     w Przedszkolu Samorządowym nr 56 w Białymstoku

 

                                                        Preambuła

 

         Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Wszyscy pracownicy przedszkola traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy placówki, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych  oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§1

 1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Białymstoku.
 1. Dzieckiem w świetle polskiego prawa jest każda istota ludzka od poczęcia aż do osią­gnięcia pełnoletniości (tj. do ukończenia 18 roku życia). Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 roku życia.
 2. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzi­na zastępcza).
 3. Inna osoba - osoba nie będąca pracownikiem przedszkola, ani opiekunem dziecka.
 4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinfor­mować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szko­dę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym:

a) pracownika przedszkola,

b) jego opiekunów.

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci - wyznaczony przez dyrektora insty­tucji pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w instytucji.

8. Danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

9. Zespół interdyscyplinarny - to zespół powoływany przez władze samorządowe (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) w ramach realizowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jed­nostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Mogą w nim ponadto uczestniczyć prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymie­nione.

10. Zespół  Interwencyjny - zespół powołany przez dyrektora przedszkola w skomplikowa­nych przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku  krzywdzenia dziecka

 

                               §2

W przypadku zauważenia przez pracownika przedszkola, opiekuna lub inną osobę, że dziecko jest krzywdzone, osoba ta ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi lub osobom odpowiedzialnym za Politykę Ochrony Dzieci.

                                                      §3

 

A. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka na terenie przedszkola przez pracownika przedszkola

 

1. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę, którą po­dejrzewa się o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.

2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają opis zaistnia­łej sytuacji w celu wyjaśnia prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności nauczyciela, który sporządza notatkę  z rozmowy), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka   i podejrzanym o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.

3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

- działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

- zdyscyplinowanie krzywdzącego (forma zależy od tego, kim jest krzywdzący, czy pracownikiem przedszkola, czy opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki przedszkolnej). W przypadku pracownika pedagogicznego konsekwencje wynikają z przepisów Karty Nauczyciela, w przypadku pracownika obsługi z Kodeksu Pracy, do zawiadomieniao popełnieniu przestępstwa Policji. Jeśli krzywdzącym jest opie­kun dziecka konsekwencje mogą być różnorodne, do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa włącznie.

 

B. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka na terenie przedszkola  i poza terenem przedszkola przez opiekuna lub inną osobę.

 

1. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) wzywają osobę, którą po­dejrzewa się o krzywdzenie i informują ją o podejrzeniu.

2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) sporządzają opis zaistnia­łej sytuacji w celu wyjaśnia prawdziwości faktów na podstawie rozmów z: dzieckiem (w obecności psychologa, który sporządza notatkę z rozmowy), zgłaszającym fakt krzywdzenia dziecka i podejrzanym o krzywdzenie oraz plan pomocy dziecku.

1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

- działań, jakie przedszkole zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa.

-  wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku;

- skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

                                               §4

W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor powołuje zespół interwencyjny.

 1. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określo­ne w § 3A. 3, 3B. 3 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez dyrektora (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci), uzyskanych przez członków zespołu informacji.

                                                 §5

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego re­alizacji.
 2. Dyrektor (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) informują rodzi­ców/opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/ Policja lub sąd).
 3. Po poinformowaniu rodziców przez dyrektora (osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci) - zgodnie z punktem poprzedzającym - dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/Policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.

 

§6

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. (Zał. Nr1 Karta Interwencji)
 2. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obo­wiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są. zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając in­formacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§7

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych oso­bowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w try­bie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

§ 8

Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób unie­możliwiający identyfikację dziecka.

 

§9

1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.

2. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontakto­wać się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontakto­wych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik przedszko­la podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.

 1. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 2. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik przedszkola jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwala­na.
 3. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowie­dzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opieku­na - po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

§10

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomiesz­czenia przedszkola. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dy­rektor.
 2. Dyrektor przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu reali­zacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§11

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 

§12

1. Pracownikowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wize­runku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opie­kuna dziecka.

2.W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka - bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, kra­jobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

4. Wszystkie osoby nie będące pracownikami przedszkola utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach zobowiązane są do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

 

§13

1. Upublicznienie przez pracownika instytucji wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkol­wiek formie (fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie przedszkola w celach pro­mocyjnych, w gazetce lokalnej)

3. Przedszkole zapewnia edukację dzieci na temat zasad ochrony wizerunku dzieci

 

 

 

 

Rozdział V

Kodeks postępowania z dzieckiem

§ 14

Kodeks postępowania określa, jakie zachowania pracowników są dozwolone, a jakie są niedozwolone w stosunku do dziecka. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania kodeksu w przedszkolu.

 1. Posiłki
 1. dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane,
 2.  dzieci jedzą samodzielnie, w razie potrzeby z pomocą nauczyciela,
 3. dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach.
 1. Czynności higieniczno – sanitarne
 1. toaleta dostosowana do potrzeb dzieci pozwalająca na intymne załatwienia potrzeb fizjologicznych (zamykane drzwi)
 2. dzieci najmłodsze potrzebujące pomocy w czynnościach higieniczno – sanitarnych, otrzymują ją od personelu przedszkola w sposób nie uwłaczający godności osobistej dziecka.
 1. Wspólna aktywność (zajęcia, zabawy, teatrzyki, wycieczki)
 1. istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach,
 2. dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności,
 3. zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci,
 4. ograniczenia dzieci są akceptowane,
 5. zawsze nad dziećmi sprawowana jest opieka nauczyciela,
 6. przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są sprawdzani pod względem wiarygodności.
 1. Zabawa swobodna
 1. dzieci są obserwowane pod względem zachowania wskazującego na krzywdzenie – procedury
 1. Odpoczynek
 1. w przedszkolu jest odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek,
 2. dzieci 3 i 4-letnie nie są zobligowane do spania, jednak są zachęcane do odpoczynku,
 3. nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są respektowane i zaspakajane są ich potrzeby w tym względzie (mają swoje ulubione przytulanki, poduszeczki ).
 1. Pobyt na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy
 1. plac przedszkolny jest ogrodzony, bezpieczny, obcy nie mają wstępu na ogród przedszkola,
 2. nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi,
 3. nauczyciele i personel pomocniczy monitorują otoczenie przedszkola podczas pobytu dzieci  na placu zabaw,
 4. podczas spacerów, wycieczek nauczyciele i personel pomocniczy nie dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami obcymi
 5. każda wycieczka odbywa się za zgodą rodziców/ opiekunów
 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
 1. Rodzice, opiekunowie, lub osoby pełnoletnie upoważnione (załącznik nr 2 zawiera informacje o osobach upoważnionych  przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka – dane osobowe osób odbierających są sprawdzane przez nauczycieli)
 2. relacje dziecko-rodzic poddawane są obserwacji nauczyciela lub osoby dyżurującej z personelu w szatni pod kątem krzywdzenia,
 3. szczegółowe zasady odbierania dziecka określa Statut przedszkola.
 4. od godziny 8.30 do 14.00 drzwi wejściowe budynku przedszkola są zamknięte na klucz, w pozostałych godzinach pracy przedszkola, jest osoba dyżurująca z personelu, która monitoruje przyprowadzanie i odbiór dzieci
 1. Język i równe traktowanie
 1. dzieci nie są etykietowane,
 2. dzieci nie są przezywane,
 3. dzieci nie są ponaglane,
 4. możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.
 1. Dyscyplina
 1. dzieci są wdrażane do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania,
 2. dzieci są zapoznawane z  konsekwencjami konkretnych działań nieakceptowanych w przedszkolu.
 1. Jednolitość metod wychowawczych
 1. dzieci, nauczyciele i personel znają zasady panujące w przedszkolu,
 2. wobec dzieci stosowane są konsekwencje, a nie kary np. ograniczenie czasu spędzonego na ulubionych zajęciach, izolacja od grupy.

                         

Rozdział VI

Zasady dostępu do Internetu

§15

1.Przedszkole zapewniając dzieciom dostęp do Internetu , jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści , które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju , w szczególności przedszkole zobowiązane jest zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

2.Na terenie placówki dostęp do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

3.Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik przedszkola czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci.

4. Nauczyciel prowadzący z dziećmi cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Rozdział VII

Monitoring stosowania polityki

 

§16

1. Dyrektor przedszkola wyznacza: p. Dorotę Borowską jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w przedszkolu.

2. Osoba o której  mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitoro­wanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za propo­nowanie zmian w Polityce.

3.Osoba , o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu , przeprowadza wśród pracowników przedszkola , raz na 6 miesięcy , ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki . Wzór ankiety stanowi załącznik nr.2 do niniejszej Polityki.

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.  

 

5. Osoby, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, sporządzają raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi przedszkola/ radzie pe­dagogicznej.

      5. Dyrektor , w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pra­cownikom instytucji, opiekunom dzieci uczęszczających do przedszkola nowe brzmie­nie Polityki.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 

§16

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 1. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji              i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogło­szeń dla pracowników i rodziców, umieszczenie na stronie internetowej przedszkola lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

 

 

                                                                                         Załącznik nr 2

 

 

MONITORING STANDARDÓW /ANKIETA

 

1,Czy znasz dokument Polityki ochrony dzieci?

TAK       NIE

 

 

2.Czy zapoznałeś/zapoznałaś się z treścią tego dokumentu?

TAK   NIE

 

3.Czy stosujesz w swojej pracy Politykę?

TAK    NIE

 

4.Czy w Twoim miejscu pracy , według Twojej oceny , przestrzegana jest Polityka?

TAK    NIE

 

5.Czy zaobserwowałeś/łaś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy?

TAK   NIE

 

6.Czy masz jakieś uwagi do Polityki? Jakie?

 1. .......................................................................
 2. ...........................................................................