tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

CEL OGÓLNY:

        wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału
           w tworzeniu warunków do  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

        przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

        wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

        wszechstronny rozwój dziecka,

        nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

        dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola
           i środowiska rodzinnego,

        podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

        włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola,

        zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

 

LP

TEMAT

CEL

FORMA

TERMIN

1.

Zebranie informacyjno- organizacyjne.

Zapoznanie rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola i grupy.

Zebranie ogólne.

Zebranie grupowe.

Wrzesień

2019

2.

Kontakty indywidualne
z rodzicami.

Omawianie na bieżąco i systematycznie spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w grupie, dzielenie się informacjami nt. osiągnięć edukacyjno-wychowawczych dzieci.

Rozmowy indywidualne.

Konsultacje

z nauczycielem.

 

Rok szkolny

2019/2020

3.

Obserwacja postępów dziecka.

 

Rodzic ma możliwość obserwacji dziecka na  tle grupy.

Zajęcia otwarte.

Rok szkolny

2019/2020

4.

Systematyczne prezentowanie prac plastyczno-technicznych oraz innych wytworów dzieci na tablicy.

Dostarczanie bieżących informacji o osiągnięciach plastycznych, technicznych, graficznych dzieci.

Prace dzieci.

 

Rok szkolny

2019/2020

5.

Aktualnie realizowana tematyka w poszczególnych grupach.

Zapoznanie z tygodniowymi, tematami kompleksowymi.

Informacje na tablicach grupowych.

Rok szkolny

2019/2020

6.

Organizacja zajęć i zabaw prowadzonych przez rodziców.

Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy.

Zajęcia prowadzone przez rodziców.

Terminy do uzgodnienia.

7.

Współudział rodziców w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

Pomoc rodziców w realizacji tematyki tygodniowej.

Rok szkolny

2019/2020

8.

Organizacja uroczystości grupowych i przedszkolnych.

Integracja środowiska rodzinnego.

Promowanie dobrego wizerunku przedszkola.

Pomoc rodziców.

 

 

Rok szkolny
2019/2020.

 

 

9.

Zorganizowanie spotkania z ubiegłorocznymi absolwentami przedszkola.

Opracowanie razem z rodzicami programu spotkania- integrowanie się ze środowiskiem lokalnym.

Zabawy, rozmowy.

Termin do uzgodnienia.

10.

Akcja „Wędrująca książka”.

Propagowanie czytelnictwa i zamiłowania do książek wśród dzieci i rodziców.

Wspólna z rodzicami i dziećmi wymiana książek.

Rok szkolny 2019/2020.

11.

Redagowanie „Bajkowej gazetki”.

Rodzice uczestniczą w tworzeniu pisma,

Poznają wiadomości 
i ciekawostki z pracy Przedszkola.

Artykuły edukacyjne dla rodziców; Konkursy, kolorowanki, ćwiczenia graficzne.

Rok szkolny 2019/2020.

12.

Spotkania ze specjalistami 
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 2 oraz z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny(Psycholog, pedagog, logopeda, psychoterapeuta).

Przełamywanie uprzedzeń do korzystania przez rodziców  z porad specjalisty. Rozumienie konieczności wczesnej diagnozy zaburzeń rozwojowych dziecka 
i pracy nad ich przezwyciężaniem.

Konsultacje dla rodziców.

Rok szkolny 2019/2020.

13.

Zorganizowanie spotkań ze specjalistami w przedszkolu:

Do uzgodnienia z rodzicami

Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Warsztaty.

II półrocze

roku szkolnego
2019/2020

 

14.

Realizacja Programu edukacyjno-terapeutycznego dla 5,6- latków.

Ja, ty, my- Przygotowanie do szkoły”.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 

Zajęcia, zabawy integracyjne.

 

Styczeń – czerwiec 2020

15.

Dni otwarte w przedszkolu.

Akcja promocyjna placówki dla przyszłych przedszkolaków.

Zwiedzanie przedszkola. Zajęcia otwarte

  marzec  - kwiecień 2018.

16.

Spotkanie adaptacyjne dla rodziców nowych przedszkolaków.

Wsparcie rodziców w przygotowaniu dzieci do przedszkola, pomoc w adaptacji nowych przedszkolaków.

Zebranie.

Czerwiec 2018

17. Zorganizowanie wypożyczalni bajek terapeutycznych dla rodziców Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych Wypożyczanie Wrzesień 2019 - czerwiec2020