tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

Informacje dla rodziców

Białystok, 01.08.2018

Szanowni Rodzice!

Informacja o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za korzystanie z usług (koszty pobytu) przedszkola w Przedszkolu Samorządowym Nr 56 w Białymstoku w 2018/2019

Na podstawie uchwały NR L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. i Zarządzenia Nr 756/18  Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 56 w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania usług (koszty pobytu) przedszkola:

  • Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia w sekretariacie) w sierpniu i listopadzie,
  • Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie.
  • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

treść zarządzenia

 

Wysokość opłat w przedszkolu naliczana  jest wg Uchwały NR L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. :

·        przedszkole zapewnia dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą        6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie

·        wysokość odpłatności poza czasem wymienionym wyżej jest odpłatne i wynosi

·           1 zł za każdą godzinę

·         płatność naliczana jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność

·        wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy

·        opłata za żywienie jest to iloczyn liczby dni oraz stawki żywieniowej, która w naszym przedszkolu wynosi 5 zł (naliczana z góry ) płatna do 25 każdego miesiąca

·        kwoty opłat wysyłane są drogą elektroniczną

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

  • opłatę za pobyt należy wpłacać na konto:

 68 1240 2890 1111 0010 3562 5547

  • opłatę za żywienie należy wpłacać na konto:

66 1240 2890 1111 0010 35625680

  • nie można łączyć kont (opłata stała z opłatą za żywienie)
  • Przy wpłacaniu należy podać:
    za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka, grupa - np. Staś Kowalski gr. 4) za jaki miesiąc (np. styczeń 2018 r.)